Консултантски Услуги


С опитни консултанти в широк кръг от дисциплини, CrystalConsultant Кристал Консултант е в позиция да предложи обективни, експертни съвети във всички аспекти от хотелиерския и ресторантьорсски мениджмънт.


Типични консултантски услуги:


• Обслужване и развитие преди откриване

• Обрат в бизнеса

• Оперативна производителност

• Продажби и маркетинг

• Покупателност и контрол върху капитала

Прочетете повече за нашите услуги тук, или още по-добре, обадете ни се, и нека да поговорим.


Услуги преди откриване


Ако сте собственик на имот или инвеститор, който обмисля как да се максимизира възвръщаемостта на капитала си, ние можем да предоставим експертни услуги, които включват предпроектни проучвания, за да се оцени потенциалът за печалба на съответния хотел или ресторант.


Ние имаме силни връзки с хора, които практикуват в редица сфери на услуги, като архитекти, геодезисти, проектанти, което ни дава възможност да развиваме концепции, които се базират на подходящи планове и здрави оперативни и търговски основи.


CrystalConsultant може да осигури пълен набор от услуги или вие можете да избирате от менюто с услуги в зависимост от вашите специфични изисквания.


Типична консултантска помощ преди откриване на обекта:


• Продажби и маркетинг

• Набиране на персонал

• Финансово управление

• Операции

• Покупателност


Прочетете повече за нашите услуги тук, или още по-добре, обадете ни се, и нека да поговорим.


Обрат в бизнеса


CrystalConsultant осигурява услуги за стабилизиране на бизнесите, които работят под капацитета си или западат и ги връща към печалба. Ние ще идентифицираме слабостите в бизнеса и ще предложим подходящи решения с помощта на подробен преглед и план за действие.


CrystalConsultantпредоставя широка гама от услуги с добавена стойност с цел подпомагане на хотелите за пълна реализация на техния търговски потенциал и в крайна сметка увеличаване на тяхната дългосрочна стойност.


След подробен и стриктен преглед на дейността на вашия хотел, членовете на нашия екип от специалисти във всяка област на бизнеса ще изготвят съобразени стратегически препоръки, допълнени от постижими планове за действие, които са насочени към тези области на бизнеса, които не отговарят на очакванията на собственици или на нормата в отрасъла.


Областите на преглед и последващи планове за действие ще се съсредоточат главно върху следните бизнес направления:

• Разпределени ли са достатъчно ресурси за продажбите? Има ли изготвен времеви план в бизнеса, който е обвързан с продажбите, маркетинга и пиар, и дали той работи? Каква е степента на познание върху конкуренцията? Правилен ли е публикуваният ценоразпис в маркетинговия дял? Генерила ли бизнеса равен пазарен дял? Ефективно ли е текущото електронно разпределение?

• Управление на разходите

Подходящи ли са всички необходими ръководства за управление на ведомствени разходи? Кой поема правото на собственост? Контролирани ли са разходите в бюджета? Съществува ли план за управление на енергията? Какво ниво на консолидиране на разходите може да бъда приложено?

• Структура за набиране на персонал и ведомост

Обикновено представляваща между 30% и 40% от оборота, текущата цена на работната заплата оправдана ли е? Разположена ли е системата за изпълнение и оценяване на степента на достигане на стратегическите и тактически цели KPI във всички отдели? Настоящият план за персонала достатъчно гъвкав ли е, за да бъде надежден, когато приходите са недостатъчни?

• Покупателна ефективност

От кого купуваме? Исканата цена най-добра за нас ли е или за доставчика? Дали покупателаната способност е напълно финансирана?Дали екипите са стимулирани да купуват по-добре?

• Ежедневно оперативно управление на бизнеса

Дали прогнозираните приходи и печалба са точни? Дали паричния поток се управлява ефективно? Дали стриктно се спазват всички противопожарни наредби, наредби по безопастността, наредби за здравеопазването и законови норми? Дали има положително поведение сред екипа в хотела? Дали мениджърският персонал е напълно отговорен? Дали стандартите за гостоприемство са съизмерими с исканата цена? Дали стандартите за услугите са последователни? Горните въпроси са само няколко примера за това какво може да бъде включено във всеки бизнес преглед. Всеки проект, с който ние се заемаме, е пригоден да отговаря на специфичните нужди на бизнеса и неговия собственик. За да обсъдим вашите собствени специфични нужди в детайли, моля да се свържете с нас днес, за да си уговорите час.


Оперативна дейност


CrystalConsultant предлага консултантски услуги за анализ на оперативната ефективност, както и даваме предложения за подобрения.


Прочетете повече за нашите услуги тук, или още по-добре, обадете ни се, и нека да говорим.


Продажби и Маркетинг


Успехът в продажбите и маркетинга започва с разбирането на туристическия пазар като цяло, разбирането за вашето имущество, определянето на текущата и желана позиция на пазара и разработването на продукт/услуга, който ще надхвърли очакванията на вашата целева група от клиенти.


Понякога може да се наложи финно преработване на продукта, за да се върви в крак с променящия се пазар. В други случаи, може да се наложи преследването на по-агресивна стратегия за продажби или налагането на по-голямо въздействие в маркетинговите дейности. Винаги двете дисциплини трябва да бъдат последователни, интегрирани и съсредоточени към клиентите. Потребителите никога не са имали толкова много избор и няма място за самодоволство. Ние анализираме всеки един аспект на бизнеса, неговото позициониране и начинът, по който функционират продажбите и маркетинговите практики.

Типични дейности за продажбите и маркетинга в CrystalConsultant:


• Оптимизирано присъствие в Интернет

• Имейл кампании

• Литература със силно въздействие

• Представителство в пътната търговия

• Участие и висока видимост на национални събития за продажби

• Подкрепа за месечни и годишни продажби

• Иновационна дейност във връзките с обществеността


Прочетете повече за нашите услуги тук, или още по-добре, обадете ни се, и нека да поговорим.


Покупателност и Контрол върху Капитала


CrystalConsultant предоставя консултантски услуги и ресурси, които да ви дадат възможност за максимизиране на спестяванията ви във вашия бизнес чрез по-ефикасен и ефективен контрол върху покупателността и капитала.


За много клиенти строгият одит, прегледът на доставчиците и работните практики може значително да повиши доходите в рамките на кратък срок от време.


Нашата цел е винаги да създаваме напълно функционална система за контрол, която да отговаря на вашия стил на работа. CrystalConsultant може да реализира тези мерки, а също така и да обучи персонала и ръководството как да използват и да получават най-добрите резултати от тях.


Типични консултантски дейности на CrystalConsultant за контрол над покупателността и капитала:


• Одит на отчетните практики и процедури

• Въвеждане на системи за управление

• Идентифициране на икономии

• Селективна инвентаризация и мониторинг

• Предложения за ключови доставчици

• Въвеждане на отчет за седмичната брутна печалба от храната

• Покупка на системи за поръчки


Моля, имайте предвид, че всички отстъпки, договорени с доставчиците се прехвърлят на нашите клиенти.


Прочетете повече за нашите услуги тук, или още по-добре, обадете ни се, и нека да поговорим.


Мениджмънт Услуги
Маркетинг Услуги
Консултантски Услуги
Награди

awards